Porucha řeči: Co je afázie a jak ji léčit

Afazie

Co je afázie?

Afázie je porucha řeči způsobená poškozením mozku, která ovlivňuje schopnost porozumět, produkovat nebo interpretovat slova a věty. Toto poškození může být způsobeno cévní mozkovou příhodou, traumatickým poraněním mozku nebo progresivními neurologickými onemocněními. Afázie není spojená s mentálním postižením či slabostí svalů potřebných k mluvení. Postižení se může týkat i psaného jazyka a čtení.

Typy afázie

Existuje několik typů afázie, které se liší v závislosti na postižení a oblasti mozku, která je ovlivněna. Brocova afázie je spojena s poruchou produkce řeči. Pacienti mají problémy s formulací slov a gramatickou strukturou vět. Naopak Wernickova afázie postihuje schopnost porozumění řeči a pacienti mohou mluvit plynně, ale bez smyslu. Globální afázie kombinuje symptomy obou typů a postihuje jak produkci, tak porozumění řeči. Dalšími typy jsou například anomická afázie nebo kondukční afázie, které se projevují různými poruchami komunikace. Každý případ je individuální a vyžaduje specifický přístup k léčbě a rehabilitaci.

Příčiny vzniku afázie

Příčiny vzniku afázie mohou být různé a často souvisejí s poškozením mozku. Nejčastěji je afázie způsobena cévní mozkovou příhodou (CMP), traumatickým poraněním mozku nebo nádorem mozku. Dalšími možnými příčinami jsou infekce mozku, neurodegenerativní onemocnění jako Alzheimerova choroba nebo roztroušená skleróza. Vzácně může afázii způsobit i epilepsie nebo otrava těžkými kovy. Je důležité podstoupit důkladné vyšetření a identifikovat konkrétní příčinu vzniku afázie pro správné určení léčby.

A co když je ticho po mrtvici jen začátkem? Začátkem cesty zpět k sobě samému, k slovům, která čekají, až je znovu objevíme.

Eliška Nováková

Symptomy afázie

Symptomy afázie se mohou lišit podle typu postižení. U lidí s afázií může dojít k poruchám porozumění řeči, obtížím ve vyjadřování slov, nesprávnému používání slov nebo gramatickým chybám. Pacienti také mohou mít potíže s čtením a psaním. Dalšími příznaky mohou být zmatenost, frustrace nebo deprese v důsledku komunikačních obtíží. Je důležité brát v úvahu individuální projevy afázie u každého pacienta.

Diagnóza a léčba afázie

Diagnóza afázie je založena na pozorování symptomů a testech řeči a jazyka. Neurologické vyšetření, MRI nebo CT mozku mohou pomoci identifikovat možné poškození mozku. Léčba afázie zahrnuje terapii logopedem, který pomáhá obnovit komunikační schopnosti a naučit pacienta nové strategie komunikace. Kombinace individuální terapie, cvičení a podpory rodiny je klíčem k úspěchu v léčbě afázie.

Rehabilitace afázie

Rehabilitace afázie je důležitým prvkem v léčbě poruchy řeči. Cílem rehabilitace je obnovení a posílení komunikačních schopností postižené osoby. Individuální plán rehabilitace zahrnuje cvičení zaměřená na porozumění a produkci řeči, práci s pamětí a konverzační dovednosti. Terapie může probíhat individuálně nebo ve skupinách pod vedením logopeda nebo jiného odborníka na problematiku afázie. Pravidelnost a trpělivost jsou klíčové pro úspěšnou rehabilitaci afázie.

Prevence afázie

Prevence afázie je důležitá pro zachování zdravé komunikace a řeči. Prevence spočívá v prevenci mozkových příhod, které jsou častou příčinou vzniku afázie. Důležité je udržovat zdravý životní styl, pravidelně cvičit a dbát na vyváženou stravu s dostatečným množstvím ovoce, zeleniny a celozrnných produktů. Důležitá je také pravidelná kontrola krevního tlaku a hladiny cholesterolu. Prevencí afázie je také prevence úrazů hlavy, které mohou vést k poškození mozku a následnému postižení řeči. Dbejte proto na bezpečnost při sportování, nošení helmy při jízdě na kole nebo lyžích a dodržujte pravidla silničního provozu.

Podpora pro pacienty s afázií

Podpora pro pacienty s afázií je klíčová pro zlepšení jejich kvality života a komunikace. Jedním z hlavních způsobů podpory je zapojení logopeda do terapeutického procesu, který pomáhá pacientům naučit se nové komunikační strategie a techniky. Důležitou roli hraje také podpora rodiny a blízkých, kteří by měli být trpěliví a empatičtí vůči potřebám afatických jedinců. Skupinová terapie s dalšími lidmi trpícími afázií může být užitečná pro sdílení zkušeností a vzájemnou podporu. Je důležité vytvářet prostředí, ve kterém se pacienti cítí akceptováni a respektováni, což napomáhá jejich sociální integraci a sebevědomí.

Publikováno: 23. 03. 2024

Kategorie: zdraví

Autor: Anna Svobodová

Tagy: afazie | porucha řeči